21.05.2019 09:50 - 10:50


Rozhovor s budoucím rektorem Masarykovy univerzity

Host: Martin Bareš

Autor: Viktorie Čermáková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Online rozhovor

Martin Bareš je děkanem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a profesorem na neurologické klinice ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Od září bude novým rektorem Masarykovy univerzity. Zástupci akademického senátu ho zvolili na začátku dubna.  Chce snížit studijní neúspěšnost, rozšířit spolupráci se středními školami a podporovat mezinárodní výzkumné projekty.

Martin Bareš bude na vaše otázky odpovídat v úterý 21. května od 9:50. 

Helena Havranová | 471361@mail.muni.cz Jedním z nových prorektorů Masarykovy univerzity bude končící děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák. Podle čeho jste prorektory do svého týmu vybíral?
Helena Havranová | 471361@mail.muni.cz Jedním z nových prorektorů Masarykovy univerzity bude končící děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák. Podle čeho jste prorektory do svého týmu vybíral?
Helena Havranová | 471361@mail.muni.cz Jedním z nových prorektorů Masarykovy univerzity bude končící děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák. Podle čeho jste prorektory do svého týmu vybíral? Jsem přesvědčen, že ve vedení univerzity má být vyvážený tým osob, který dobře spolupracuje, naslouchá a rozhoduje. Pan doc. Dančák je zkušený děkan, který je schopen dohlédnout důsledků celouniverzitních opatření na úrovni fakult a je mezinárodně uznávaný. Obdobnými principy jsem se řídil i při výběru dalších prorektorů.
Kamila Jablonická | 471200@mail.muni.cz Jak zabránit vysoké studijní neúspěšnosti? Měl jste Vy sám někdy během studia pocit, že byste to nejradši vzdal? Studijní neúspěšnost je velkou bolestí českého vysokého školství. Je částečně způsobena uměle tím, že nevyhranění studenti si vybírají více studijních programů. Jako hlavní opatření mj. vidím spolupráci se středními školami, lepší nastavení podmínek přijímacího řízení a studijní poradenství – a revizi kurikula našich studijních programů. A k druhé otázce – takový pocit jsem měl (v prvních dvou letech studia), myslím, že to bývá poměrně častý pocit studentů.
Veronika Jelínková | 465390@mail.muni.cz Ve volbách Vás kromě akademického senátu MU také výrazně podpořili samotní studenti. Co si myslíte, že Vám získalo jejich podporu? Toto je velmi dobrá otázka. Mohu odhadovat, že to může být mým otevřeným způsobem komunikace, mou vstřícností a zájmem o věci, které se studentů bezprostředně týkají. A asi i skutečnost, že se k nim vždy snažím přistupovat jako ke kolegům – což samozřejmě neznamená, že bych jako pedagog nebyl náročný, ba právě naopak.
Vojtěch Kočárník | 471230@mail.muni.cz Nacházíte paralely mezi neurochirurgií a vedením univerzity? Zřejmě zde narážíte na mou lékařskou specializaci, kterou je neurologie. Schopnost naslouchat, komunikovat, analyzovat, umět se rozhodovat a hledat řešení – a nebát se na základě zpětné vazby korigovat svá rozhodnutí…to vše jsou schopnosti a dovednosti, které jsou zajisté dobře využitelné i při vedení univerzity.
Veronika Jelínková | 465390@mail.muni.cz Pro ČTK jste uvedl, že nejste spokojený se současným stavem internacionalizace naší školy. Co stávajícího v této oblasti hodláte měnit? Problematika internacionalizace je dominantní téma mého programu. Internacionalizaci považuji za důležitý nástroj k prosazení se v globální konkurenci. Její důležitou součástí je spolupráce se zahraničními regiony s vysokým potenciálem pro výzkum a inovace, spolupráce s absolventy a krajany na zahraničních univerzitách, motivační programy pro získávání zahraničních pracovníků. A dalším klíčovým prvkem jsou programy mezinárodních mobilit na všech úrovních studia.
Helena Havranová | 471361@mail.muni.cz Co budou vaše první kroky poté, co se oficiálně stanete novým rektorem Masarykovy univerzity? Mezi mými prvními kroky po nástupu bude uvedení prorektorů do funkce, dobudování nejužšího týmu spolupracovníků, dále sestavení nové Vědecké rady MU, změna Organizačního řádu MU. A rovněž plánuji detailní ekonomickou a personální analýzu RMU.
Vojtěch Kočárník | 471230@mail.muni.cz Jak chcete docílit toho, že do roku 2030 předběhne MU Univerzitu Karlovu? Klíčem k tomu je posouvat se nahoru v mezinárodních srovnáních univerzit, kde je sledováno několik hlavních parametrů. Mezi nimi jsou počty mezinárodních grantů, počty citací, poměr studentů na učitele, mezinárodní viditelnost instituce, výsledky v aplikovaném výzkum atd. Je tedy klíčové, aby univerzita měla řádně nastaveny vnitřní mechanismy, aby se jí v těchto klíčových oblastech dařilo.
Viktorie Čermáková | cermvi@gmail.com Jaký je váš postoj k návrhu zavedení povinných přednášek? Děkuji za otázku. Již v současném znění SZŘ existuje povinnost navštěvovat semináře či cvičení. Nyní probíhá diskuze o zavedení povinných přednášek. Můj pohled na věc je ten, že plošné zavedení povinných přednášek není reálná a zřejmě ani vhodná – zejména k šíři nabídky studijních programů na MU. Ideálním stavem by bylo, aby přednášky byly natolik zajímavé a podnětné, abychom se otázkou povinných přednášek vůbec nemuseli zabývat.
Vojtěch Kousal | vojtech.kousal.98@gmail.com Na internetu jsem se dočetl, že při jmenování do funkce rektora budete chtít panu prezidentovi vysvětlit, jakou roli má Masarykova univerzita ve společnosti. Jakou roli má podle Vás naše škola v širší společnosti zastávat? Zde zřejmě odkazujete na můj rozhovor v LN a v Universitas...tam jsem řekl, že pokud se mi pan prezident rozhodne dekret osobně předat, rád bych té příležitosti využil k tomu, abych se s ním podělil o svůj názor na roli a pozici Masarykovy univerzity v české společnosti. Pokud jde o tuto roli, zdůraznil bych zde dvě hlavní: roli univerzity jako důležité vzdělávací a výzkumné instituce; a pak roli univerzity jako významné kritické instance ve společnosti. Zároveň bych byl rád, kdyby univerzita byla schopna daleko více vnímat a aktivně reflektovat společenské potřeby a celkovou situaci a aktivně nabízet expertizu tam, kde je to možné.
Silvie Kadlčíková | sissi.kadlcikova@gmail.com Váš předchůdce Mikuláš Bek v roce 2013 odmítl přednášku Miloše Zemana před prezidentskými volbami z důvodů, že by se mohlo jednat o předvolební agitaci. Jak se vy sám stavíte k vystupování politiků na akademické půdě, obzvláště před volbami? Děkuji za otázku. Ptáte-li se na období těsně před volbami, pak si myslím, že není zcela žádoucí, aby na akademické půdě probíhala politická agitace. Na druhou stranu se domnívám, že je (mimo období těsně před volbami) žádoucí, aby nejen na univerzitní půdě probíhala kvalifikovaná veřejná diskuze o důležitých společenských tématech.
Silvie Kadlčíková | sissi.kadlcikova@gmail.com Může se univerzita nějak angažovat ve výstavbě nové tramvajové linky do kampusu? Pokud vím, tak již současné vedení MU je v této záležitosti v kontaktu s vedením města Brna a DPMB.
Lucia Pekárová | 471559@mail.muni.cz Aký máte názor na zrušenie bakalárskeho oboru Gender studies na fakulte FSS? Považujete jeho transformovanie na špecializáciu v rámci sociológie na magisterskom štúdiu za dobrý krok? Zde neznám dostatečně všechny nuance rozhodování kolem tohoto kroku na FSS MU, takže bych asi jen uvedl, že se jedná o autonomní rozhodnutí vedení fakulty. Nicméně takhle - při pohledu z dálky - mi zařazení této problematiky do širšího kontextu sociologie nepřijde nelogické. Děkuji za korektní a věcné otázky. Všem přeji pěkný den a těším se na další diskuze a setkávání.
Hana Tománková | tomankova.hani@seznam.cz Dobrý den. Většina fakult se snaží studenty podporovat prostřednictvím prospěchových stipendií. Některé fakulty ale prospěchová stipendia neposkytují. Studenti pak často nemají jinou možnost, než dělit svůj čas mezi studium a práci. Co si o práci při studiu myslíte? Chtěl byste v této oblasti něco změnit? Předem děkuji za odpověď. Děkuji za otázku. Pokud mohu hovořit za LF MU, máme široké spektrum stipendijních programů, včetně prospěchových stipendií. Dále se snažíme podporovat zapojení studentů do vědy a výzkumu (například program P-PooL). Pokud jde o mé vnímání studia na MU obecně, jsem přesvědčen, že primárním úkolem studentů je věnovat se studiu. A z tohoto hlediska považuji prospěchová stipendia za potřebná a užitečná.
Tomáš Brhel | tomas.brhel@seznam.cz Kvůli čemu si jste podle vás ve volbě rektora uspěl před druhým kandidátem Jaromírem Leichmannem? Dobrý den, všechny tazatele srdečně zdravím a těším se na otázky. Myslím, že odpověď je poměrně jednoduchá: protože můj program a má vize pro univerzitu více oslovila členy Akademického senátu MU. A také proto, že jsou za mnou výsledky z práce v akademickém senátu krátce po roce 1989, z práce na pozici prorektora a nejnověji na pozici děkana LF MU.